Dag vum Bam 2021mat de Caper Piwitschen

27 November 2021

Den 13. November 2021 huet n&e Gemeng Mamer den Dag vum Bam organiséiert; Treffpunkt: an der Gewan «op Ielchert» mat den «Piwitschen» den Caper Scouten, um Programm: Schneiden vun Kappweeden, Opbotzen vum Ufergehölz